آزمایشگاه انگل شناسی

مشاهده انگل ها زیر میکروسکوپ همراه با تمرین در یک آزماشگاه انگل شناسی

ایده این simulator توسط دکتر ارجمند و دکتر اسلامی ایجاد شده و توسط استارتاپ آنارچی طراحی و ساخته شده است.

Asugroup.ir